História Domu Matice slovenskej v Lučenci


Dom MS vznikol dňa 15. 11. 1997, kedy bol slávnostne otvorený. Predtým pôsobil od 1. 2. 1992 v priestoroch Novohradského osvetového strediska ako Oblastné pracovisko. V súčasnosti pôsobí v objekte, ktorý je vlastníctvom Matice slovenskej. K osamostatneniu domu MS došlo 1. 9. 1998. Dom MS sa stará o činnosť matičných odborov v okresoch Lučenec a Poltár s celkovým počtom 18 MO MS s 1 584 členmi a tým aj o činnosť Okresnej rady Matice slovenskej.

Základná orientácia činnosti Domu MS v spolupráci s ďalšími subjektmi je zameriavaná na aktivizáciu a vznik nových matičných odborov, klubov mladých matičiarov a matičných družín na školách, na spoluprácu s cirkvami, kultúrnymi organizáciami v regióne a na pravidelnú podporu činnosti matičným súborom, na prácu s knihou a slovenskou literatúrou v spolupráci s Vydavateľstvom Matice slovenskej.

Významná je starostlivosť o matičný život na jazykovo zmiešanom území, spolupráca so Slovákmi v Maďarsku. Táto činnosť následne smeruje k trvalej výmennej spolupráci obcí napr. Ábelová so Šamšonházou, Vidiná s Egyházasdengelek.

Významná je celková orientácia na prezentáciu výchovno-vzdelávacej, záujmovej a športovej činnosti práce miestnych odborov. Z podujatí organizovaných domom i ďalšími spolupracujúcimi organizáciami sa vyprofilovali najmä:, Timravina studnička, Timraviným chodníčkom, Cezpoľný beh o Pohár MS z okresov Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota, , Jazykový tábor slovenských detí z Maďarska, stretnutie mladých folkloristov Koliesko v Kokave, Dni M. R. Štefánika v Lučenci, Deň matiek, Vianočný stôl, ďalej oblastné súťaže matičných speváckych zborov a uvádzanie literárnych pásiem pre školy. Významné bolo osadenie pamätných tabúľ osobnostiam národnej i matičnej histórie so vzťahom k Lučencu.

DMS spolupracuje s mnohými významnými slovenskými spisovateľmi a realizuje ich besedy po školách v danej oblasti. V spolupráci s miestnymi spisovateľmi- amatérmi vydal niekoľko monografií dotýkajúcich sa histórie a národopisu Novohradu. Pri Dome MS pôsobí spevokol Miešaný spevokol Ozvena, detský spevácky zbor Zvonček a viaceré kluby pri MO MS. Spevokol Ozvena je nosným reprezentantom činnosti DMS nielen v regióne Novohradu, ale v rámci celej SR .Viackrát vystupoval v zahraničí -Maďarsko, Česko, Grécko.

K významnej činnosti patrí mesačné predstavovanie výsledkov práce MO MS v priestoroch domu MS. Od roku 2000 začal DMS realizovať výstavy výtvarníkov- amatérov , ktoré od roku 2007 vo vytvorenej Malej galérii DMS sa rozšírili o putovné výstavy MS z. Martina /Vincent Hložník, Jozef Cíger Hronský .../ a ďalšie tematické prezentácie výtvarného umenia v Novohrade a susedných regiónoch.

Všetky práva vyhradené pre Dom Matice slovenskej v Lučenci
© 2011, dizajn: František Ilkovič